1 Foreningens navn

 • 1 Det forskudte dige

 2 Foreningens hjemsted

 • 2 Kolding

3 Foreningens formål

 • At hjælpe mennesket med ondt i livet
 • At hjælpe baglandet , som har psykisk sårbarhed tæt på livet med sociale aktiviteter, både alene og sammen med familie og øvrig netværk.

 • At arbejde for, at målgruppen  får/har et fælles opholdssted.

4 Medlemskab

 • 4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt.
 • 4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 5 Generalforsamlingen

 • 5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • 5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts 2019.
 • 5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før.
 • 5.4 Stemmeret: Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.
 • 5.5 Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.
 • 5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
 • 5.7 Generalforsamlingens dagsorden
  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg af revisor
  •  Evt.

6 Ekstraordinær generalforsamling

 • 6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne ønsker det.
 • 6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

7 Bestyrelsen

 • 7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.
 • 7.2 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.
 • 7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges.
 • 7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
 • 7.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

8 Regnskab/økonomi

 • 8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)
 • 8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status.
 • 8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

9 Aftaleret

 • 9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
  Bestyrelsen kan meddele prokura til enkelte personer. Der oprettes en separat konto, hvor saldo højst må være kr. 20.000,- der kan disponeres af formanden, på denne konto med debitkort og i netbank.
 • 9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

10 Vedtægtsændringer

 • 10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

11 Opløsning af foreningen

 • 11.1 Foreningen kan opløses med 2/3 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
 • 11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.
   

  Vedtaget og godkendt på en ekstra ordinært  generalforsamling, Kolding d. 26.08.19

  .

 

Torben Jensen
Formand
Veteran

Helle Kristiansen
Næstformand
Psykoterapeut

Hanne Dam
Kasser
Byrådsmedlem